Nakon uspješno obavljenih pripremnih radnji i dobivanja potrebnih suglasnosti od nadležnih tijela za početak rada, Zavod je započeo s radom dana 01. siječnja 2013. godine. S radom je započela Prijavno-dojavna jedinica u kojoj se zaprimaju svi pozivi iz naše županije, te timovi TIM1 hitne medicine i TIM2 hitne medicne.

Cilj reorganizacije ove službe, koja je dio zdravstvene reforme, jest poboljšati kvalitetu i dostupnost pružanja hitne pomoći svim pacijentima. Od samog poziva hitnoj pomoći do dolaska liječnika trebalo bi proći maksimalno 10 minuta u gradu i do 20 minuta na selu. Do zbrinjavanja u bolnici trebalo bi proći do jedan sat što je i standard europskih hitnih službi. Zato formiranje županijskog Zavoda predstavlja poboljšanje usluge za same pacijente i djelomičnu reorganizaciju sadašnjeg sustava.

 

SANITETSKI PRIJEVOZ

          Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije preuzeo je djelatnost sanitetskog prijevoza sa 01. siječnjem 2017. godine koju je do sada obavljao Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije; Rješenjem Ministarstva zdravstva od 20. prosinca 2016. godine, KLASA: UP/I-510-03/12-01/54, URBROJ: 534-03-1-2/5-16-14.

Kako je djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije prvenstveno zbrinjavanje i pružanje hitne medicinske pomoći, sanitetski prijevoz biti će učinkovitiji u dijelu pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge te će se samim time omogućiti bolja dostupnost usluge sanitetskog prijevoza u pogledu organizacije i operativnije zbrinjavanje hitnih i ne hitnih pacijenata na području Koprivničko-križevačke županije.

 

Ukupan broj stanovnika:                                               124.467

Javnih cesta ukupno:                                                         1.107 km

Magistralnih cesta:                                                                170 km

Regionalnih cesta:                                                                 290 km

Lokalnih cesta:                                                                       645 km

Površina ukupno:                                                               1.746 km2

 

 

U izdanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu upravo je objavljen deveti broj časopisa Hitna medicinska služba koji donosi rekapitulaciju događanja s područja hitne medicine u posljednjih šest mjeseci. Čitajte o našemu Zavodu na str. 7. i 22.

http://www.hzhm.hr/casopis/casopis9/HMS-god5br9-2017.pdf

Da li je Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) dio Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske?

 

Kako je organiziran sustav hitne medicinske službe (HMS) u RH?

Zašto je Hrvatski zavod za hitnu medicinu u Narodnim novinama (br. 80/2016) objavio nove standarde i edukacijske programe u djelatnosti hitne medicine?

Koja je uloga županijskih zavoda za hitnu medicinu?

 

Koja je uloga medicinskih prijavno-dojavnih jedinica (MPDJ)?

 

Tko radi u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama (MPDJ)?

 

Pozivom na koji telefonski broj se dobiva hitna medicinska služba (HMS)?

 

Zašto medicinski dispečeri postavljaju puno pitanja?

 

Da li se razgovori s medicinskim dispečerom snimaju?

 

Kada pozvati hitnu medicinsku službu (HMS)?

 

Što kada je linija broja 194 zauzeta?

 

Postoje li situacije kada hitna ne izlazi na teren?

 

Što treba činiti dok ne stigne tim hitne medicinske službe (HMS)?

 

Kako olakšati posao timu hitne medicinske službe (HMS) da vas što prije pronađe?

 

Može li osoba bliska pacijentu ići s njom u vozilu za hitne intervencije?

 

Zašto je važno da svaka moderna bolnica ima objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP)?

 

Zašto je uvedena specijalizacija hitne medicine?

 

Ima li hitna medicinska služba (HMS) puno nehitnih pacijenata?

 

Koliko su česti i kako izgledaju tečajevi i vježbe namijenjeni timovima hitne medicinske službe (HMS)?

 

U Hrvatskoj se održava i tečaj za masovne nesreće, koliko je on potreban i kako izgleda?

 

Zašto su svakog ljeta na hrvatskim prometnicima dodatni prometni timovi hitne medicinske službe (HMS)?

 

Mogu li vojni helikopteri i helikopteri Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) potpuno ili samo djelomično zamijeniti helikoptere za hitne situacije koji bi pripadali zdravstvenom sustavu?